Ліцензійна угода (Публічна оферта)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
надання послуг доступу до сервісу

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічним договором (офертою). Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Замовників. Згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на сайті sypexgeo.net є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче.

ТОВ «БІНОВАТОР» (далі – Виконавець) з однієї сторони пропонує фізичній особі або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на таких умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічний договір (оферта) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти публічний договір про надання послуг доступу до сервісу sypexgeo.net.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Сервіс – sypexgeo.net.

1.4. Замовник – фізична або юридична особа, яка погодилася з Умовами Виконавця, та зареєструвалась на Сервісі, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов цього Договору.

1.5. Послуга – надання Виконавцем Замовнику доступу до Сервісу на платній або безкоштовній основі.

1.6. Платні послуги – надання за певну плату Виконавцем Замовнику послуги в об'ємі передбаченому даним Договором, який Замовник обирає самостійно.

1.7. Безкоштовні послуги – надання Виконавцем Замовнику послуги обмеженого доступу до Сервісу. Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.8. Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу послуг для Замовника за доступ до Сервісу.

1.9. Обсяг послуг – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для Замовника та визначають обсяг прав Замовника на використання Сервісу.

1.10. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.11. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.12. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на Сервісі передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.13. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених цим Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до Сервісу лише після здійснення Замовником реєстрації в Сервісі.

2.2. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.3. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування сервісом.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовник самостійно реєструється в Сервісі.

3.2. Замовник сплачує доступ до Сервісу авансовим платежем.

3.3. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови надання послуг.

 

4. АКАУНТ

4.1. Для використання функціоналу Сервісу, Замовнику необхідно створити Акаунт. Для створення Акаунту Замовнику необхідно надати адресу електронної пошти або авторизуватись через Facebook, Google.

4.2. Реєструючись в Сервісі, ви підтверджуєте, що ви є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені або на законних підставах від імені юридичної особи. Ви також підтверджуєте, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

5.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість опублікувавши зміни на сайті sypexgeo.net.

5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни, передбачені цим Договором.

5.3.2. Дотримуватися умов цього Договору.

5.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за цим Договором третім особам.

5.3.4. Ознайомитись з Договором дотримуватись та виконувати його вимоги.

5.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

5.3.6. Замовник зобов’язується не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної в Сервісі, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках Сервісу інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

5.4.2. Використовувати Сервіс у межах доступного функціоналу.

5.4.3. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання Сервісу або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Виконавця, звертатися до служби технічної підтримки за допомогою відповідного функціоналу Сервісу

 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

6.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до умов, які опубліковані на сайті sypexgeo.net.

6.2. Послуги надаються за умови здійснення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є день надходження коштів на рахунок Виконавця від Замовника.

6.3. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

 

7. ІНФОРМАЦІЯ СЕРВІСУ

7.1. Дані, отримані з ресурсів третіх осіб, є відкритими даними, отриманими з офіційних джерел, пошукових систем, ресурсів інших третіх осіб, які мають право збирати, обробляти та передавати дані.

7.2. Відповідність та правильність даних в Сервісі залежить від правильності таких даних на ресурсах третіх осіб. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст таких даних, а також за наслідки їх використання.

7.3. Сервіс може містити посилання на сайти третіх сторін. Замовник самостійно несе відповідальність за ознайомлення з Умовами використання відповідних сайтів і погоджується з тим, що використовує ці сайти на свій власний ризик та несете повну відповідальність за відповідні дії.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

8.2. Якщо Замовник не задоволений умовами та/або якістю роботи Сервісу, він може припинити його використання.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Сервісу, в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Сервісу.

8.4. Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати умов цього Договору. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити цей Договір, доступ Замовника до Сервісу може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Замовника до Сервісу, заблокувати або видалити Акаунт у зв’язку із порушенням цього Договору.

 

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

9.1. Замовник має право на повернення коштів, якщо він повідомив про таку необхідність протягом 24 годин після здійснення оплати на електронну пошту .

9.2. В зверненні необхідно вказати адресу електронної пошти на яку була здійснена реєстрація.

9.3. Кошти будуть повернені на рахунок, з ‘якого була здійснена оплата протягом 5 робочих днів після отримання звернення.

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цим Договором, у тому числі будь-які питання стосовно його виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

10.2. Замовник погоджується, що для вирішення спорів між Сторонами обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою.

 

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Всі компоненти Сервісу належать Виконавцю й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Замовник має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час шляхом видалення свого Акаунту. Для видалення Акаунту Замовнику необхідно надіслати лист із відповідним запитом на електронну пошту Виконавця.

12.2. Виконавець має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час.

12.3. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі Сервісу. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в Сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Замовник повинен періодично переглядати актуальні Умови. Якщо після спливу 5 (п'яти) календарних днів після внесення змін Замовник продовжує використовувати Сервіс, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.